چگونه به کودکانمان صبر بیاموزیم؟

چگونه به کودکانمان صبر بیاموزیم؟

توضیحات
محتوا
چگونه به کودکانمان صبر بیاموزیم؟

دانشگاه استنفورد چهل سال قبل شروع  به آزمایشی روی کودکان کرد.آنها کودکان را به اتاقی بردند وبه آنان کلوچه ای دادند وگفتند تصمیم باشماست یا کلوچه را الان بخورید یا اگر صبر کنید بعد از 15 دقیقه کلوچه ی دیگری به شما جایزه خواهیم داد،کودکانی که صبر کردند در آینده تحصیلات دانشگاهی و تمام مراحل دیگر زندگیشان به مقدار چشمگیری موفق تر بودند.

کودک در 14 ماه اول زندگی باید خواسته هایش بلافاصله انجام شود،بین 2تا5سالگی باید به کودکمان صبر بیاموزیم،کودک هر وقت چیزی خواست باید بگوییم اول دستمو بشورم بعد بهت آب بدم. اول به بابایی زنگ بزنم بعد بهت  بستنی بدم. کودکانی که در دو سال اول زندگی صبر کردن را می آموزند یاد میگیرند لذت را برای پاداشی بیشتر به تعویق بیاندازند درآینده بسیار موفق ترند.